Prøverne i dansk for 10. klasse består af en skriftlig prøve, og en mundtlig prøve, som kan afsluttes hver for sig.

Den skriftlige del af prøven består af 3 dele:

a) Læsning og sprogbrug.

b) Modtagerrettet kommunikation.

c) Skriftlig fremstilling.

Til besvarelse af de tre dele gives der 4 timer. Eleven skal afslutte del a), før eleven besvarer del b) og c). Når eleven har afsluttet del a), kan eleven ikke genoptage arbejdet med del a).

Besvarelsen af del a):
Afholdes som digital og selvrettende prøve. Der må anvendes ordbøger, der er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn. Ordbøger, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

Besvarelsen af del b) og c):
Udarbejdes på computer og printes.
Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer, som er anvendt i undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol. Ved prøven må der anvendes alle de fagspecifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Det er desuden tilladt at anvende alle informationer fra internettet under prøven. Eleverne må dog ikke kommunikere eller dele deres dokumenter med andre under prøven.

Eleven prøves i:

Læsning og sprogbrug

 • at læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse,
 • at beherske forskellige, hensigtsmæssige læseteknikker,
 • at afpasse læsemåder efter læseformål, teksttype og medie,
 • at forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed,
 • at anvende viden om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning i forhold til funktion og
 • at beherske formel sproglig korrekthed.

Modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling

 • at sætte sig ind i en skrivesituation og fremstille en tekst, som fungerer i situationen,
 • at svare på en stillet opgave med dens krav til afsender, modtager og fremstillingsformer,
 • at udtrykke et meningsfuldt indhold med omverdensforståelse og refleksion,
 • at bruge opgaveforlægget, faglig viden, internettet og andre relevante ressourcer,
 • at skabe sproglig og multimodal sammenhæng i en tekst og
 • at bruge skriftsprog og andre modaliteter funktionelt og sikkert.

Der gives én karakter.

Prøven i mundtlig dansk 10. klasse gennemføres således:

 • Lodtrækning af fordybelsesområde.
 • Valg, godkendelse og arbejde med prøveoplæg.
 • Udarbejdelse af synopse, der sammen med prøveoplægget danner grundlag for den mundtlige prøve.
 • Mundtlig prøve.

Opgivelser

 • Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets kompetenceområder.
 • Opgivelserne omfatter 80-100 normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa, poesi og sagtekster.
 • Der opgives desuden 2 større fiktive værker: En dansk roman og et større multimodalt værk. Foruden teksterne opgives der inden for andre multimodale udtryksformer og æstetiske tekster minimum 4 forskellige eksempler på anden fiktion og minimum 4 forskellige eksempler på anden ikke-fiktion.
 • Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse, men også tekster oversat fra andre sprog kan indgå.

Fordybelsesområder

 • Ud fra opgivelserne sammensætter læreren i samarbejde med eleverne et antal fordybelsesområder, som alsidigt dækker det opgivne stof.
 • Eleven trækker lod imellem disse fordybelsesområder. Inden for det lodtrukne fordybelsesområde udvælger eleven i samråd med læreren et prøveoplæg, som er udgangspunktet for elevens synopse og for den mundtlige prøve.
 • Lodtrækning og forberedelse kan foregå individuelt eller i grupper bestående af to elever. Eksaminationen ved den mundtlige prøve gennemføres individuelt.

Om prøveoplægget

 • Prøveoplægget består af en tekst, en æstetisk tekst eller en multimodal tekst.
 • Sproglige udtryk i prøveoplægget skal være på dansk.
 • Er prøveoplægget en æstetisk eller multimodal tekst, skal der desuden vælges en kort tekst, der har sammenhæng med prøveoplægget, til oplæsning.
 • Den valgte tekst må ikke være fra opgivelserne.
 • Prøveoplæggene skal være alsidigt repræsenteret.
 • Efter lodtrækningen af fordybelsesområdet, som finder sted tidligst 10 skoledage, inden de skriftlige prøver påbegyndes, har eleverne 10 undervisningslektioner til arbejdet med fordybelsesområde, prøveoplæg og synopse.

Synopsen
Eleven udarbejder før prøven, og med vejledning af dansklæreren, en synopse. Eleverne kan udarbejde synopsen enkeltvis eller i mindre grupper. Synopsen skal indeholde:

 • en præsentation af prøveoplægget,
 • en præsentation af prøveoplæggets sammenhæng med fordybelsesområdet,
 • en disposition for, hvad eleven vil præsentere ved den mundtlige prøve,
 • en oversigt over, hvad der perspektiveres til,
 • en præcisering af det udvalgte oplæsningsstykke,
 • elevens eller klassens opgivelser og
 • en oversigt over anvendte kilder.

Synopsen underskrives af elev og lærer og afleveres sammen med det valgte prøveoplæg til læreren i to eksemplarer.

Prøven
Prøven består af elevens præsentation af sit fordybelsesarbejde, en kort oplæsning af det udvalgte tekststykke samt en efterfølgende samtale om fordybelsesområdet og relevant danskfagligt stof. Præsentation af prøveoplægget varer ca. 10 minutter. Prøven varer 25 minutter inkl. karakterfastsættelse.

Eleven prøves i:

 • at vise indsigt i samspillet mellem genre, sprog, tekst, indhold og situation,
 • at fortolke, vurdere og perspektivere tekster, æstetiske tekster og multimodale tekster,
 • at demonstrere et analytisk beredskab over for tekster, æstetiske tekster og multimodale tekster,
 • at gøre rede for forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler,
 • at vise indsigt i både genrers og enkelte forfatterskabers særpræg,
 • at vise indsigt i samspillet mellem en tids litteratur og samfundets struktur,
 • at kunne sætte tekster til eget voksen- og samfundsliv og selvstændigt reflektere over handlemuligheder,
 • at vise indsigt i fordybelsesområdet,
 • at udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed i overensstemmelse med situationen,
 • at fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situation og kontekst,
 • at læse klart og flydende op og udtrykke sig fortolkende, personligt og sikkert om det læste og
 • at lytte aktivt og forholde sig reflekterende i dialog.

Der gives én karakter.

 

Følg os her
Dansklærerforeningens Forlag A/S CVR: 27 40 87 61 |
Dansklærerforeningen CVR: 13 61 25 28
© 2023 Dansklærerforeningen | All rights reserved Made by Improving