Manuskript

Når du afleverer dit manuskript til forlaget, skal det i princippet være produktionsklart. Manuskriptet til fagbøger består af en række forskellige bestanddele i en bestemt rækkefølge:

  • Evt. forord
  • Indholdsfortegnelse
  • Indhold, dvs. indledning, målformuleringer, den løbende brødtekst, citater, tekst- og billedeksempler, opgaver m.m.
  • Billed- og litteraturfortegnelse
  • Scan/kopi af billedmateriale og teksteksempler
  • Evt. noter
  • Evt. elev- eller lærerhenvendt efterskrift.

Dit manuskript skal skrives i et redigerbart tekstbehandlingsprogram og afleveres digitalt til forlaget. Manuskriptet skal forsynes med tydeligt markerede overskrifter og mellemrubrikker, der markerer niveaudeling, og med dit navn, udgivelsens arbejdstitel, sidenummerering og dato. Herunder er nogle vejledende bemærkninger om i hvilken form og hvordan, vi på forlaget gerne vil modtage manuskripter.

Billedtekster
Sammen med billedfortegnelsen vedlægger du scan/kopi af illustrationen og forsyner den med et nummer. I et separat dokument eller bagest i manuskriptet anfører du billedtekster, nummereret  i overensstemmelse med billedfortegnelsen.

Citater
Marker tydeligt hvad der er citat. Hvis det er et kort citat som indgår i den løbende brødtekst, kan det markeres ved brug af citationstegn, men er det længere skrives det i et afsnit for sig, gerne med en blank linje før og efter citatet – og uden brug af citationstegn. Angiv tydeligt hvorfra citatet stammer, og hvem der er ophavsmand (herunder også evt. oversætter).
Se i øvrigt om brugen af citater i Kulturministeriets pjece God citatskik og plagiat i tekster - vejledende retningslinjer.

Litteraturhenvisninger
Angiv forfatter (efternavn, fornavn), titel, forlag og udgivelsesår. Titel på bøger, tidsskrifter o.l. skrives i kursiv, titel på artikel og antologiserede tekster anføres med citationstegn.

Litteratur- og billedfortegnelser
Ved udarbejdelse af antologier er det vigtigt at du afleverer en fyldestgørende litteratur- og billedfortegnelse med angivelse af ophavsmand, evt. oversætter, værkets titel og årstal. Ved tekster skal du ligeledes angive udgave og forlag, og ved illustrationer angive hvorfra billedet stammer og den evt. ejende institution.
Se i øvrigt om brugen af citater i Kulturministeriets pjece God citatskik og plagiat i tekster - vejledende retningslinjer.

Fremhævning
Ved fremhævning af tekstdele skal du undgå at bruge understregning, spatiering og versaler, men brug kun kursiv og fed.

Henvisninger
Krydshenvisninger, som jo ikke kan henføres til den færdige bogs sidetal, markeres med XXX, fx ”se s. XXX”.

Margener og indryk
Brug programmets standardindstillinger, vælg fast venstremargen og løs højremargen. Ved indryk ved nyt afsnit bruges kun tabulatortasten – og ikke mellemrumstasten.

Noter
Aftal med forlagsredaktøren om noterne skal sættes som fod- eller slutnoter, og anvend primært noter til litteraturhenvisninger og uundværlige ekstra oplysninger.

Opsætning
Skriv manuskriptet i en lang tekstspalte som kun brydes af overskrifter, mellemrubrikker, afsnitsinddelinger og automatisk linje- og sideopdeling.
Det vil være en fordel hvis du bruger tekstbehandlingsprogrammets typografi- og formatfaciliteter til at definere skrifttyper og -størrelse, fx til brug i den løbende brødtekst, citater, overskrift, mellemrubrik m.m., sådan at det altid er den samme typografi der bruges til de forskellige teksttyper.

Orddelinger
Slå tekstbehandlingsprogrammets orddelingsfunktion fra, og undlad manuel orddeling med mindre bindestregen altid skal være synlig.

Retskrivning
Benyt kun de if. den seneste udgave af Retskrivningsordbogen korrekte stavemåder. I de tilfælde hvor flere forskellige stavemåder kan benyttes, vælges en som bruges konsekvent gennem hele manuskriptet. Det samme gælder for forkortelser. Benyt kun de almindeligste forkortelser i manuskriptet.

Stavekontrol og korrekturlæsning
Vær opmærksom på at tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol ikke er ufejlbarlig. Det kan hjælpe med at fange de mest indlysende slåfejl. Du skal derfor selv læse dit manuskript igennem med henblik på formelle sproglige fejl, herunder stavefejl og tegnsætning.

Tabeller m.m.
Undlad opsætning i skemaer, figurer og kolonner ved hjælp af tekstbehandlingsprogrammets tabeller, brug i stedet tabulatortasten til at oprette tabeller og skemaer.

Tal
Skriv tallene fra et til ti med bogstaver, dog ikke når de står i nærheden af højere tal, eller hvis de indgår i et regnestykke eller et skema.

Tegnsætning
Vær konsekvent ved brug af komma, og beslut om du vil anvende startkomma (dvs. komma før ledsætninger) eller ej.
Der skal være mellemrum efter enhver form for tegnsætning, men ikke før. Undtaget herfra er tankestregen og tøveprikker hvor der skal være mellemrum både før og efter.
Der sættes tre tøveprikker, fx ”Han er glad for mad og ...”.
Undgå punktum efter overskrifter og mellemrubrikker.