Evaluering og differentiering

Kundskaber og færdigheder
Gennem hele skoleforløbet skal der være fokus på evaluering af elevernes kundskaber og færdigheder. Denne evaluering skal blandt andet danne grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen – og i den forbindelse differentiering i forhold til de enkelte elever eller grupper af elever.

Skriftsprogstilegnelse
I slutningen af børnehaveklassen er elevernes skriftsprogstilegnelse blevet vurderet. Er der her arbejdet systematisk med den opdagende skrivning, kan du i elevernes skrevne tekster få et godt og sikkert billede af om de er på vej til at knække koden – til at forstå sammenhængen mellem lyd og bogstav.

Sammenhæng mellem talt og skrevet sprog
Du kan også få et billede af om eleverne forstår sammenhængen mellem talt og skrevet sprog, og om de er på vej med en læring af den mere formelle side af sproget – stavning og sætningskonstruktion.

Ud fra den evaluering må du tilrettelægge og støtte den enkelte elev, så alle bliver udfordret.

Læseniveauet
I en løbende evaluering af læseniveauet kan du fx anvende LUS (læseudviklingsskemaer).  Det kan give overblik over elevernes og klassens samlede standpunkt og være grundlag for særlige tiltag og for en inddeling i ’læsehold’ eller andre grupperinger som afsæt for tilrettelæggelse. Læs mere om LUS på emu.dk

Portefølje
Arbejder I med portefølje, lægges elevernes små og store skriftlige produktioner heri – og med jævne mellemrum vurderes udbytte og udvikling. Det er også et godt afsæt for for skole-hjem-samtalerne.

Logbøger
Logbøger hvor eleverne tegner og skriver om det der foregår i skolen, og hvor der kan sættes fx planer, mål og billeder ind, er også med til at styrke bevidstheden om skriftsproget og om det at lære!

Undervisningsdifferentiering
Undervisningsdifferentieringen må tage sit udgangspunkt i de forskellige evalueringer – og i formuleringen af mål. Derudfra tilrettelægges der varieret i forhold til:

  • arbejdsformer
  • materialer
  • individuel støtte
  • opgavetyper
  • anvendelse af computer og forskellige støtte- og træningsprogrammer.