Prøve i skriftlig dansk i 10. klasse

Den skriftlige prøve i 10. klasse kan fra prøveterminen maj 2017 gennemføres som skriftlig prøve med adgang til internettet. Det er dog kun prøvedel B og C- der er internetadgang til.

 • Prøvedel A: Prøve i læsning og sprogbrug
 • Prøvedel B: Modtagerrettet kommunikation
 • Prøvedel C: Skriftlig fremstilling

Den skriftlige prøve i dansk varer i alt fire timer, og eleverne tilrettelægger selv hvorledes de vil disponere tiden, og i hvilken rækkefølge de vil besvare opgaverne. Ved prøven i skriftlig dansk med adgang til internettet gennemføres prøvedel A i et særskilt opgavesæt. Prøvedel B og C er tilgængelige via et website. Opgaverne er i et samlet sæt – og med adgang til internettet.

Det er skolelederens opgave at sikre at eleverne kender reglerne for adgang til nettet og konsekvenserne af snyd.

Der gives en samlet karakter, og hver prøvedel vægtes med 1/3. Hvis en prøvedel ikke er besvaret, bedømmes den med ÷3.


10.-klasse-prøven – med adgang til internettet

Prøvedel A: Læsning og sprogbrug
I  2017 kan der vælges mellem at gennemføre del A på papir eller digitalt. Den digitale version af prøvedel A er  identisk med papirprøven – blot ligger opgaver og tekster digitalt, og prøven er selvrettende.

I prøvedel A skal eleverne løse forskellige sprogopgaver (rigtig form, synonymer, tegnsætning, morfemer, korrektur etc.) og læse forskellige teksttyper og besvare spørgsmål om indholdet i disse. Prøvedelen indeholder 70 opgaver, og man får en karakter som beregnes ud fra antallet af korrekt besvarede opgaver.

Det anbefalede tidsforbrug til A-delen er 60 minutter.

I forbindelse med opgaverne i kommatering skal eleverne krydse af om de skriver med eller uden startkomma. Dette er afgørende for vurderingen af besvarelserne.
Kommareglerne findes bl.a. på Dansk Sprognævns hjemmeside. Ordbøgerne kan være i bogform eller elektroniske/online-ordbøger.


Prøvedel B og C i skriftlig dansk med adgang til internettet adskiller sig på væsentlige områder fra den kendte prøve:

 • Opgaverne stilles digitalt. Dvs. eleven får prøvesættet via et website. Skolerne bør holde sig orienterede om formen på udsendelsen.
 • Der er en bunden B-opgave i modtagerrettet kommunikation. Her kan eleven vælge at anvende informationer fra internettet til faktaoplysninger og inspiration.
 • I prøvedel C er der fortsat tre opgaver at vælge imellem.
 • Opgavernes oplæg kan være i forskellige modaliteter, fx tekst, film, hjemmesider, lydklip eller en kombination af flere.
 • Der er adgang til at søge information og inspiration på internettet under hele prøven
 • Opgaverne i prøvedel C kan enten indeholde et konkret krav om at søge oplysninger på internettet eller give det som en ekstra og åben mulighed. 
 • Ud over de gængse vurderingskriterier for indhold, sprog og form vurderes det om den information og inspiration, eleven har søgt på internettet, er hensigtsmæssigt og sikkert bearbejdet og anvendt i besvarelsen.
 • Eleven skal angive de væsentligste kilder der er anvendt, sidst i sin besvarelse.

Det er fortsat en prøve i at skrive, og det er ikke hensigten at der skal fremstilles multimedieproduktioner som besvarelser. Eleven vil blive vurderet på det skriftlige produkt ud fra indhold, sprog og form. Vurderingskriterierne kan ses på selve opgavesættet under fanebladet ”Før du skriver”.

Hjælpemidler
Eleverne har i princippet alle hjælpemidler til rådighed – også fx håndskrevne noter. Dvs. at eleverne kan have deres personlige noter, billeder og andre optegnelser med. Desuden må alle oplysninger – både til den konkrete opgave og generelle faktuelle oplysninger søges.

Til gengæld forventes det også at eleverne udnytter disse muligheder i et omfang, så det gør deres besvarelser faktuelt korrekte og fyldige – både hvad angår indhold, sprog og form.

Teksttyper, skrivegenrer og opgavetyper
De fleste opgaver fordrer at man skriver i en bestemt genre, så det er en god forberedelse at være fortrolig med de gængse skrivegenrer (essay, novelle, artikel, dagbog, debatindlæg, klumme, reportage etc.). Der vil til den enkelte opgave være formuleret forskellige stilladserende oplysninger og detaljerede krav, fx om teksttyper. Med teksttyper menes om der skrives fx beskrivende, berettende, argumenterende, fortællende, diskuterende eller informerende. De fleste genrer skrives med en kombination af flere forskellige teksttyper.
Gode ideer til undervisning i de forskellige skrivegenrer findes fx i udgivelserne Sæt Skrivespor og Sæt skrivespor til prøven. Se udgivelserne i shoppen. 

Opgavernes udformning ligner i udgangspunktet de tidligere papiropgaver, men eleverne skal her fx kunne overskue et nyhedsklip fra en tv-avis og efterfølgende skrive et debatindlæg om den sag det handler om. Den særlige udfordring er at holde rede på disse mere flygtige oplysninger. I andre opgaver skal de frit søge oplysninger på internettet, og her er det en nødvendighed at have lært at kunne søge, overskue, udvælge og anvende oplagte kilder hensigtsmæssigt.

De prøvekrav der særligt udfordrer eleverne lyder:

 … gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning

og 

… anvende internettets muligheder bevidst og hensigtsmæssigt i relevant omfang. 

Elevens skriveproces vil til den skriftlige prøve med adgang til internettet forme sig anderledes end til en prøve hvor der ikke er hjælpemidler. Det stiller krav til eleven om at kunne overskue og tilrettelægge sin disponering af arbejdet og af tiden.

Se forslag til struktur af skriveprocessen her "Den gode skriveprocess" (pdf)

Kildeliste
Eleven skal sidst i besvarelsen angive de væsentlige kilder der er anvendt i besvarelsen.
Kravet til oplistningen af kilder er at disse oplysninger er med:

 • Forfatter/journalist
 • Titel
 • Webside/kilde
 • Link(hele urlen) 
 • Dato for søgning

Det er eleven der afgør om en kilde er væsentlig, og udtrykket er anvendt for at lave en bagatelgrænse, fx ved opslag af stavemåder. Men alle kilder, der er anvendt for at kvalificere indhold, sprog og form, skal anføres i listen.

Der er ikke krav om brug af fod- eller slutnoter.

Karakter
Der gives én samlet karakter for besvarelsen ud fra en helhedsvurdering af om besvarelsen er dækkende for opgaveformuleringen, om der er skrevet ud fra kravet om teksttyper og genre, om sproget er varieret, klart og korrekt, om indholdet er fyldigt og godt disponeret, og om layoutet er i overensstemmelse med genrens kendetegn og fremmer kommunikationsværdien. Desuden vurderes det om oplysninger søgt på internettet – enten som et krav eller som en mulighed – er hensigtsmæssigt anvendt i besvarelsen, og om der er opstillet en liste over væsentligste kilder.

Der gives en karakter for hhv. prøvedel B og C – og efterfølgende sammenlægges disse med karakteren for A-delen – og den samlede karakter er et gennemsnit af de tre delkarakterer.

Se skemaer med vurderingskriterier for prøvedel B og C her:

Prøvedel B – Vurderingsark (pdf).

Prøvedel C – Vurderingsark (pdf).

Du har mulighed for at finde de seneste års prøvesæt på materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/index.html. Læs mere her på uvm.dk