Folkeskolens 9.-klasseprøver

I 9. klasse aflægger eleverne folkeskolens bundne prøver i faget dansk. Prøverne består af en prøve i retskrivning og læsning, en prøve i skriftlig fremstilling, og en prøve i mundtlig dansk, hvor der vælges mellem prøveform A og prøveform B. Der gives en karakter for hver enkelt del.

  • Prøve i retskrivning
  • Prøve i læsning
  • Prøve i skriftlig fremstilling
  • Prøve i mundtlig dansk


Prøven i retskrivning og læsning
Prøven i retskrivning og læsning ligger samlet som en prøve, men består af to selvstændige dele – en prøve i retskrivning og en prøve i læsning. Den samlede prøve varer 1 1/2 time. Heraf afsættes 60 minutter til retskrivningsdelen med lærerens diktering og elevernes selvstændige arbejde med ordbøger og opgaver. 30 minutter afsættes dernæst til elevernes selvstændige arbejde med læsedelen.

Læs prøvebekendtgørelsen:
Prøvebekendtgørelsen BEK nr 1128 af 14/11/2019
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211196  Fagbilag 1 for dansk.


Prøve i skriftlig fremstilling
Prøvens varighed er 3 1/2 time, og opgaven besvares individuelt. Til prøven er der udviklet et opgavesæt, hvor internettet må anvendes i skriveprocessen. Eleverne skal vælge en af opgaverne. Prøven kan indledes med en samtalerunde af maksimalt 30 minutters varighed ud af de samlede 3 1/2 time. Skolen beslutter, om samtalerunden skal tilbydes, og hvilken varighed den skal have. Varigheden skal være den samme for alle deltagere.

Læs prøvebekendtgørelsen:
Prøvebekendtgørelsen BEK nr 1128 af 14/11/2019
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211196  Fagbilag 1 for dansk 1.9ff 


Prøve i mundtlig dansk
Den mundtlige prøve tilrettelægges lokalt efter retningslinjer beskrevet i prøvevejledningen for faget dansk. Der vælges mellem enten prøveform A eller prøveform B. jf. pkt. 1.21-1.25, eller prøveform B, jf. pkt. 1.26-1.34. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder bestemmelse om prøveformen.


Prøveform A
Ved denne prøveform er det læreren, der udvælger prøveoplæggene. Oplægget skal være ukendt for eleverne og må ikke have været gjort til genstand for undervisning. Eleverne får tildelt deres prøveoplæg ved lodtrækning i overværelse af censor, og et prøveoplæg til prøveform A må ikke omfatte mere end en tekst, et billede, en reklame, en lydoptagelse, en kortfilm eller lignende. Eleven læser til prøven et tekststykke på ca. 1⁄2 side op. Der afsættes 20 minutter til eksaminationen inklusive karakterfastsættelse.


Prøveform B
Forberedelsen til prøveform B foregår i den sidste del af undervisningstiden. Her får eleverne ved lodtrækning tildelt et danskfagligt område kaldet fordybelsesområdet, og eleverne vælger herefter deres prøveoplæg og udarbejder en synopse for den mundtlige prøve. Denne udarbejdes i tre eksemplarer, hvoraf to eksemplarer afleveres til læreren. Det ene af disse sender læreren til censor, som skal have det senest 14 kalenderdage inden prøvens afholdelse. Eleven læser til prøven et tekststykke på ca. 1⁄2 side op. Der afsættes 25 minutter til eksaminationen inklusive karakterfastsættelse. 


Læs mere om prøverne nedenfor:
Retskrivning og læseprøve
Skriftlig fremstilling
Mundtlig prøve


Spørgsmål om prøverne
Hvis du har særlige spørgsmål om prøverne i dansk, kan du skrive direkte til Dansklærerforeningen på dansklf@dansklf.dk