Prøveform B

Prøveform B adskiller sig fra A-formen på flere måder
Elevens arbejde med prøveoplægget foregår i de sidste dansklektioner, og eleven har selv ansvaret for at få valgt et prøveoplæg og få tilrettelagt sit analyse- og fortolkningsarbejde. Det arbejde som eleven forbereder sig på, skal præsenteres i en kort synopse som så danner grundlaget for den endelige prøve.

Denne varer 25 minutter, og der er ikke forberedelsestid umiddelbart før prøven.


Prøveforløb
Ved prøveform B foregår prøveforløbet i flere etaper, her beskrevet med overskrifterne overblik, fordybelse og formidling.

OVERBLIK (foregår i de sidste undervisningslektioner)

 • Overblik over opgivelser
 • Beslutning om fordybelsesområder

FORDYBELSE (10 fordybelseslektioner pr. klasse)

 • Lodtrækning af fordybelsesområder
 • Undersøge mulige prøveoplæg, vælge prøveoplæg som skal godkendes af læreren
 • Analyse, fortolkning, perspektivering, vurdering
 • Udforme synopse, aflevering af synopse og prøveoplæg

FORMIDLING (Efter synopse og prøveoplæg er afleveret, individuelt + selve prøven)

 • Individuel forberedelse
 • Mundtlig prøve
 • Karaktergivning


Et fordybelsesområde
Opgivelserne samles i mindre enheder til fordybelsesområder. Det kan fx være ud fra et fagligt forløb, et fagligt forløb der opdeles – måske i to genrer eller flere forløb, hvorfra der tages enkelte opgivelser ud, som så sammen danner et fordybelsesområde. Titler på fordybelsesområder kan fx være: Det moderne gennembrud, Det moderne gennembrud – tekster, Helle Helles forfatterskab, Dokumentargenren, Identitetsudvikling, Kortfilm om temaet Tabu …

Fordybelsesområderne besluttes i fællesskab af lærer og elever, og når de er fastlagt, er klassen klar til lodtrækning. Denne finder sted tidligst ti skoledage før den skriftlige prøve, sådan som I aftaler det i klassen. Der kan evt. trækkes lod i par og arbejdes sammen i par. Eleverne skal dog altid til prøve individuelt. Hvis elever ønsker parlodtrækning, skal det aftales i god tid inden lodtrækningen begynder.

Et prøveoplæg
Eleverne trækker lod mellem de forskellige fordybelsesområder, og ud fra det fordybelsesområde, som eleven har trukket, søger han/hun et prøveoplæg. Det skal være ukendt fra undervisningen, sproget skal være på dansk og have et omfang, der er rimeligt i forhold til prøvens tidsramme ( tekster 5-10 normalsider, film og filmklip maks. 10 min. Etc.).

I fordybelsesperioden vælger eleven sit prøveoplæg, og dette skal godkendes af læreren som med sin godkendelse sikrer at det udfordrer eleven, at det er inden for rammerne af både fordybelsesområdets indhold og de formelle krav.


Vurderingskriterierne til Prøveform B er anderledes – og der stilles bl.a. krav om at demonstrere fordybelse, indsigt og grundig perspektivering.

Vurderingskriterierne ved prøveform B omfatter følgende områder:

 • Indsigt i prøveoplæggets indhold og sammenhæng med fordybelsesområdet
 • Analyse og fortolkning ud fra iagttagelser i prøveoplægget
 • Danskfaglige tilgange
 • Perspektivering til fordybelsesområdet, opgivelserne og evt. andet stof
 • Vurdering
 • Disponering af præsentationen
 • Forståeligt og klart sprog
 • Formulering og artikulation
 • Samtalen om det faglige stof
 • Oplæsning


Vejledning
Lærerens rolle er:

 • at vejlede i valget af prøveoplæg og analysetilgange
 • at vejlede i udformning af synopse
 • at godkende elevens valg af prøveoplæg

Læreren vejleder altså ikke i selve analysen og fortolkningen af prøveoplægget og heller ikke i disponering af fremlæggelsespunkter til prøven.

Ved prøven er læreren eksaminator, og læreren skal være forberedt på at stille uddybende spørgsmål der udfordrer eleven – og sikrer at eleven har tilegnet sig stoffet, de danskfaglige tilgange og perspektiveringsoverblikket.

Vejledningen er slut når synopsen er afleveret. Eleven arbejder herefter videre på egen hånd frem mod prøven.


Håndbog til synopseprøven i dansk til dine elever og deres forældre
Da eleverne indgår aktivt i en meget større del af forberedelsen end ved prøveform A, er det nødvendigt at de kender både indhold og forløb godt. Dertil kan Håndbog til prøveform B bruges som et afsæt hvor du kan skrive de aktuelle datoer, titler etc. ind.

Håndbogen er skrevet af Mette Teglers og redigeret i 2016 af Birgitte Therkildsen.

Filen er i word-format, så datoer, navn og andet kan tilrettes til din egen undervisning.

Download Håndbog til prøveform B - revideret november 2016 (Word)

Få inspiration til undervisningen frem mod prøveform B i bogen Sæt spor til den mundtlige prøve.


Eksempler på elevsynopser

Elevsynopse – Fordybelsesområde Journalistik – Mindst af alt holdt hun af hverdagen (pdf)

Elevsynopse – Fordybelsesområde Skæbne – So simple, maleri af Michael Kvium (pdf)

Elevsynopse - Fordybelsesområde Film/drama – Prøveoplæg "Om natten" (pdf)

Elevsynopse - Fordybelsesområde Skæbne – Prøveoplæg "Krebsen (pdf)