Skriftlig fremstilling

Prøven i skriftlig fremstilling
Prøven i skriftlig fremstilling varer 3½ time, og tager udgangspunkt i et opgavesæt, hvor internettet må anvendes i skriveprocessen. Eleverne skal vælge en af opgaverne. Opgavesættet rummer flere modaliteter, herunder lyd og levende billeder, derfor skal eleverne selv medbringe eller have adgang til høretelefoner under hele prøven. Eleverne må til prøven forberede deres skrivning blandt andet ved hjælp af søgning på internettet, læsning af multimodale tekster, arbejde med levende billed- og lydmodaliteter samt undersøgelse af forskellige relevante forhold i relation til opgaveformuleringen og på den baggrund udforme deres besvarelser. Neden for kan læses overordnede pointer. For uddybende beskrivelse henvises altid til gældende prøvevejledning samt bekendtgørelse.


Samtalerunde
Prøven kan indledes med en samtalerunde af maksimalt 30 minutters varighed ud af de samlede 31⁄2 time. Skolen beslutter, om samtalerunden skal tilbydes, og hvilken varighed den skal have. Varigheden skal være den samme for alle deltagere. I samtalerunden opdeles eleverne i mindre grupper på 2-4 elever. Grupperne læser og diskuterer prøveoplæggene, og de kan bl.a. sammen udfolde opgavekrav, situation, afsenderrolle, målgruppe og medie. Hvis eleverne ønsker at deltage i samtalerunden, skal dette meddeles skolen senest en uge før prøven, og grupperne skal være sammensat på forhånd.


Opgaverne
Oplæggene til prøven i skriftlig fremstilling er udformet i et opgavesæt med fire opgaver. På forsiden af opgavesættet vil der være en kort intro ”Før du skriver”, der redegør for prøven samt de generelle vurderingskriterier i relation til indhold, sprog og form. Til hver opgave er der en overskrift, en opgavebeskrivelse og eventuelt et link, der leder frem til information, oplysninger eller udtryk, der skal anvendes i opgaven. Det vil fremgå af opgaveformuleringen, hvorvidt eleverne kan eller skal bruge indholdet som inspiration, ligesom det vil være tydeliggjort, om eleven skal søge information og inspiration til faglig understøttelse og kvalificering, eller om det er en mulighed.


Kildebrug
Eleverne skal inden prøven have lært at gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning, ligesom de skal kunne anvende korrekt kildeangivelse, så både eventuel forfatter/udgiver, titel på websiden/artiklen, websidens/hovedsidens navn, den fulde URL-adresse og dato for besøg på siden fremgår af kildelisten. En liste over anvendte kilder (links) angives sidst i besvarelsen. Se mere om kilder i afsnittet vurderingskriterier.


Praktisk
Prøverne skal anonymiseres. Således aflægger eleverne den skriftlige prøve under et prøvenummer. Som prøvenummer benyttes elevernes Uni-login. Disse kan suppleres med et internt id-nummer. Se prøvevejledningen.

Der er ingen specifikke krav om særligt udformet sidehoved. Det kan dog være hensigtsmæssigt, at størrelsen på sidehovedet er behersket.

Det skal fremgå tydeligt, hvor mange sider besvarelsen er på.

Besvarelsen i skriftlig fremstilling udarbejdes digitalt og printes, og eleverne skal attestere med deres uni-login.

En liste over anvendte kilder (links) angives sidst i besvarelsen. Disse skal indeholde både forfatter/udgiver, titel på websiden/artiklen, websidens/hovedsidens navn, den fulde URL-adresse og dato for besøg på siden. Se nærmere i prøvevejledningen under vurderingskriterier.


Hjælpemidler
Eleverne må medbringe alle materialer/noter/læremidler osv. kendt fra undervisningen, ligesom de må anvende internettet. Det er vigtigt, at eleverne er gjort bevidste og har lært at disponere hensigtsmæssigt i forhold til den tid, de har til rådighed, sammenholdt med den tid, det tager at søge information og inspiration i materialer fra undervisning, internet osv.


Vurdering
Besvarelsen vurderes af en censor. Der gives en karakter for besvarelsen. Karakteren for besvarelsen fastsættes på grundlag af en helhedsvurdering af besvarelsens indhold, sprog og form. Se nærmere i prøvevejledningen.


Tidligere prøver
Kan tilgås via materialeplatformen:
materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/index.html